Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Pracownia prowadzi działalność w zakresie edukacji pozaszkolnej w formie zajęć indywidualnych i kursów, których uczestnikami mogą być dzieci, młodzież i dorośli.

2. Pracownia prowadzi następujące zajęcia:
a) lekcje indywidualne
b) warsztaty
c) wynajem salek na godziny
d) kursy grupowe

3. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana oferty dotycząca zakresu świadczonych usług nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

4. Zajęcia organizowane przez Pracownię odbywają się w siedzibie przy ul. Topolowej 35/1 w Krakowie oraz w wyznaczonych przez Muzykalnię miejscach.

5. Muzykalnia prowadzi zajęcia na podstawie pojedynczych lekcji i karnetów, dostępnych do wykupienia w swojej siedzibie, a także na podstawie umów (zespoły wokalne w okresie wrzesień-czerwiec, kurs podstaw muzyki).


II WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem zapisu na zajęcia jest:
- ustalenie terminu lekcji i wybór nauczyciela wg aktualnego harmonogramu zajęć 
- wybór opłaty (karnet lub pojedyncze zajęcia)
- uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem Muzykalni przed rozpoczęciem zajęć
- podpisanie przez uczestnika lub jego opiekuna umowy dotyczącej konkretnych zajęć oraz regulaminu Muzykalni. Akceptacja regulaminu w sposób wskazany powyżej jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na utrwalanie wizerunku uczestnika w formie materiału foto – filmowego oraz na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystywania przez Muzykalnię zdjęć z wizerunkiem uczestnika. Zgoda obejmuje: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania zdjęć – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy zdjęć, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których wizerunek utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; udostępnienie zdjęć w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym w szczególności w Internecie i portalach społecznościowych Muzykalni. Ww. zakres pól eksploatacji obejmuje wykorzystanie zdjęć z wizerunkiem uczestnika wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i dla potrzeb archiwalnych Muzykalni. 


III PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA

1. Wysokość opłat za zajęcia w Muzykalni reguluje cennik zamieszczony na stronie https://www.muzykalnia.com.

2. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

3. Opłaty za pojedyncze lekcje wnoszone są najpóźniej dzień przed rozpoczęciem zajęć przelewem lub przed lekcją na miejscu w siedzibie. W przypadku stałych lekcji indywidualnych ze śpiewu, gry na pianinie, kursów podstaw muzyki, zespołów wokalnych, grup teatralnych wg terminarza zamieszczonego w umowach.

4. Opłat można dokonywać:
- przelewem na konto bankowe Pracowni: ING Bank Śląski 16 1050 1445 1000 0097 1916 9188 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika + rodzaj wybranej usługi (np. indywidualne lekcje śpiewu 45 min).

IV MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się wyłącznie w wyznaczonym przez organizatora miejscu.

2. Pojedyncza lekcja trwa: 45 minut (w przypadku osób powyżej 14-ego roku życia) lub 30 minut (w przypadku osób poniżej 14-ego roku życia) i odbywa się na podstawie grafiku przygotowanego przez organizatora zajęć. 

3. Ostateczna decyzja o czasie trwania lekcji indywidualnej należy do nauczyciela i jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji ucznia.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany sali i nauczyciela w przypadku zdarzeń losowych.


V ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH ZE ŚPIEWU I/LUB GRY NA PIANINIE

1. Warunkiem zapisu na indywidualne lekcje jest:
- ustalenie terminu lekcji i wybór nauczyciela prowadzącego według aktualnego harmonogramu lekcji 
- uiszczenie opłaty za lekcje regulowanej cennikiem Muzykalni
- podpisanie przez ucznia lub jego opiekuna stosownej umowy

2. Uczeń ma prawo odwołać lekcje z 24-godzinnym wyprzedzeniem bez utraty możliwości odrobienia danej lekcji. Po upływie tego czasu lekcja zostanie uznana za zrealizowaną. Uczniowi, który odwołał lekcję z 24-godzinnym wyprzedzeniem przysługuje możliwość odrobienia lekcji w innym terminie, jednak nie więcej niż 4 lekcje na semestr.

3. Po wykorzystaniu tego limitu, każda kolejna nieobecność na lekcji skutkuje uznaniem lekcji za zrealizowaną. Muzykalnia nie zwraca płatności za lekcje, które zostały zrealizowane.

4. Uczeń ma prawo do skorzystania z 2-tygodniowego zawieszenia lekcji w okresie miesięcy wrzesień-czerwiec. W takim wypadku wysokość opłat za miesiąc, w którym następuje zawieszenie, zostaje obniżona o 50% stałej kwoty.

5. W przypadku gdy został ustalony termin odrobienia lekcji, ale uczeń taką lekcję odwoła, wówczas nie ma możliwości ustalenia kolejnego terminu lekcji i zostaje ona uznana za zrealizowaną.

6. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego, Muzykalnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia lekcji przez innego nauczyciela w ramach zastępstwa.

7. W przypadku odwołania lekcji z winy Muzykalni, istnieje możliwość odrobienia lekcji w innym terminie.

8. Za niewykorzystane lekcje Muzykalnia nie przewiduje zwrotu płatności.


ZASADY REALIZACJI ZAJĘĆ (KURS PODSTAW MUZYKI)

1. Pracownia zobowiązuje się do prowadzenia lekcji z podstaw muzyki, według autorskiego programu nauczania.

2. Lekcje będą odbywały się 1 raz w tygodniu po 90 minut, z wyłączeniem dni wolnych od pracy oraz przypadków, w których przeprowadzenie zajęć uniemożliwiają wydarzenia w placówce, na której terenie one się odbywają.  Dni wyłączone z zajęć określa "Harmonogram kursu podstaw muzyki", który jest integralną częścią każdej umowy.

3. Lekcje z podstaw muzyki w Pracowni są prowadzone odpłatnie.

4. Lekcje z podstaw muzyki będą prowadzone na terenie siedziby Pracowni przy ul. Topolowej 35/1 w Krakowie.

5. Umowa za zajęcia z podstaw jest zawarta na czas określony i wiąże Strony od dnia jej podpisania do dnia 30 czerwca 2022 r.

6. W przypadku braku możliwości realizacji lekcji w siedzibie Muzykalni, (w związku z wystąpieniem zdarzeń spowodowanych siłą wyższą m.in. pandemią COVID-19) Pracownia zastrzega sobie możliwość prowadzenia zajęć za pośrednictwem Internetu.

7. Uczestnik lub Pracownia mogą zrezygnować z zajęć w formie pisemnej z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Umowa może zostać rozwiązana także w innym czasie na mocy porozumienia Stron.

8. W przypadku rezygnacji przez Kursanta, pierwsza rata traktowana jest jako bezzwrotna zaliczka.

9. W przypadku rezygnacji, gdy Kursant dokonał płatności z góry za rok kursu, Pracownia dokonuje potrąceń w wysokości 1 raty za każdy miesiąc, w którym Kursant uczestniczył w zajęciach (z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia). Pozostała część z wpłaconej kwoty, za niewykorzystane miesiące, zostanie zwrócona na konto, z którego została dokonana opłata.

10. W przypadku rezygnacji z zajęć, Kursant jest zobowiązany do uregulowania opłat za zajęcia włącznie do miesiąca, w którym nastąpiła rezygnacja, niezależnie w którym dniu miesiąca to nastąpiło, oraz wszystkich innych należnych Pracowni opłat wraz z wymagalnymi odsetkami, na rachunek bankowy określony w umowie, w terminie 30 dni od daty rezygnacji kursanta z zajęć.

11. Pracownia może nie dopuścić do udziału w zajęciach Kursanta, za którego nie została wniesiona opłata.

12. Ostatecznym terminem rozliczenia wszelkich zobowiązań z tytułu uczestniczenia Kursanta w lekcjach podstaw muzyki jest dzień 10 czerwca 2022 r.

13. Kursant ma obowiązek uiszczania opłat według zasad określonych w „Tabeli opłat” zawartej w umowie oraz przestrzegania Regulaminu Muzykalni.

VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.

2. Na terenie Muzykalni zabrania się spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających.

3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa w tym Kodeksu cywilnego.


VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (informacja)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzykalnia – Pracownia Dźwięku, z siedzibą na ul. Topolowej 35/1 w Krakowie, nr telefonu kontaktowego 791 940 550. Korespondencję można przesyłać mailem na adres info@muzykalnia.com

2. Muzykalnia – Pracownia Dźwięku  przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) kontaktu za pośrednictwem komunikacji telefonicznej i mailowej w celu przedstawienia oferty, potwierdzenia rezerwacji terminu, kontaktu w sprawie zajęć i wynajmu sal;
b) realizacji zawartych umów;
c)  w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)    firmy współpracujące z Muzykalnia – Pracownia Dźwięku.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3.

6. W związku z przetwarzaniem przez nas Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- prawo do przenoszenia danych,
- prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.